Home Activiteitenkalender Berkel-Enschot in beeld Vacatures in B-E 
Zoek:
Geavanceerd zoeken


Login
laatst bijgewerkt:26 april 2017

Bestemmingsplanherziening Hoolstraat 4
15-11-2010

   

Nieuwe locatie handboogvereniging De Meierijers
 

Zienswijzen indienen van vrijdag 12 november tot en met donderdag 23 december 2010
 

In de bewonersbrief van 30 juli 2010 hebben wij u ingelicht over de planontwikkeling met betrekking tot de nieuwe locatie van handboogvereniging ´De Meierijers´ bij Hoolstraat 4 te Berkel-Enschot. Inmiddels is het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld en ter inzage gelegd voor zienswijzen. Er is door de gemeente ook een gedoogbesluit genomen.
 
Nieuwe locatie
Het gebied ten zuiden van de Hoolstraat is een goede plek voor de vereniging. De zone langs de Hoolstraat is aangewezen als groene ruimte met een open karakter. Het vormt een overgangsgebied tussen dorp en platteland en biedt ruimte aan recreatieve activiteiten op het gebied van sport en ontspanning. De groene uitstraling en het rustige karakter moeten gehandhaafd blijven. De handboogvereniging voldoet aan de uitgangspunten van deze visie.

De bestaande stal op het perceel van Hoolstraat 4 wordt ingericht als binnenschietbaan en krijgt het adres Hoolstraat 4a. De naastgelegen varkensstal wordt gesloopt om ruimte te maken voor ontsluiting en parkeergelegenheid. De buitenschietbaan komt ten zuiden van de nieuwe binnenschietbaan en de bestaande bebouwing van Hoolstraat 6 en 4. De locatie voor de handboogvereniging is op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan aangegeven met de bestemming ’Sport’. Aan de oostzijde van de buitenschietbaan komt als veiligheidsmaatregel een aarden wal of vergelijkbare voorziening. De open ruimte tussen Hoolstraat 4 en de bebouwing van Hoolstraat 2 wordt een groene verbindingsschakel tussen het buitengebied en de nieuw te realiseren woonwijk.
 
Ontwerpbestemmingsplan
Als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure wordt het plan nu in ontwerp ter inzage gelegd en is er een mogelijkheid om zienswijzen (bezwaar) in te dienen.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van vrijdag 12 november tot en met donderdag 23 december 2010 ter inzage in:

  •  de stadswinkel Centrum, Stadhuisplein 128 (ingang naast Paleis), geopend op maandag van 13.00 tot 18.00 uur, op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 20.00 uur. Na 16.00 uur kunt u er alleen op afspraak terecht. Een afspraak maakt u door te bellen met 013-2131313
  • het servicepunt Berkel-Enschot (Openbare bibliotheek, Eikenbosch 7), geopend op maandag, dinsdag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur, op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en op vrijdag van 17.30 tot 19.30 uur.

Ook zijn het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen te bekijken en te downloaden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.
 
Zienswijzen indienen
Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ´Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied ´94, 1e herziening (Hoolstraat 4 BKE)´. Tevens kunt u een schriftelijke zienswijze kenbaar maken via de bovengenoemde website. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 013 - 542 93 54.
 
Vervolg procedure
Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt aan de gemeenteraad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventueel ingekomen zienswijzen bij de besluitvorming betrokken. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad.
 
Gedoogbesluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft niet alleen het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld, maar tevens een gedoogbesluit genomen. Strekking van dit besluit is dat, vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan, het met het huidige bestemmingsplan strijdige gebruik van gronden en opstallen door de handboogvereniging wordt gedoogd. Dit betekent dat hiertegen niet wordt opgetreden. Het gedoogbesluit geldt tot 1 september 2011 of zoveel eerder als het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden. Een ieder die door het gedoogbesluit rechtstreeks in zijn of haar belang wordt getroffen, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een dergelijk bezwaarschrift is gelijk aan de termijn voor het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan, en loopt dus van vrijdag 12 november tot en met donderdag 23 december 2010. Een bezwaarschrift dient men te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90157, 5000 LL te Tilburg en moet voorzien zijn van dagtekening, motivering en ondertekening. Een bezwaarschrift schort de werking van het gedoogbesluit niet op. Bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, kan men een
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen. Een dergelijk verzoek kan men echter slechts doen als men eerst een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Meer informatie?
Als u over het bestemmingsplan of de procedure vragen hebt, kunt u terecht bij Xander de Boer, juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013- 542 93 54 en per email via xander.de.boer@tilburg.nl. Met vragen over het gedoogbesluit kunt u zich wenden tot Monique Hümmels, juridisch medewerker van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 549 53 57 en per email via monique.hummels@tilburg.nl
 
Informatie over de handboogvereniging vindt u via www.meierijers.nl.



terug 

Kinderkleding van bekende merken

DeNieuweSchakel
DeLeije

Wolfs Catering

Marskramer

Meubels op maat

De Tweewieler

Skiën en Squashen